Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Virolahtelaiset ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingissä ja sen lähiympäristössä vakinaisesti tai tilapäisesti asuvien virolahtelaisten keskinäisen kotiseutuhengen vaalijana, sen perinteiden ja murteen tallettajana ja tutkijana sekä kaikinpuolisen kotiseutuharrastuksen kehittäjänä, vahvistajana ja aloitteiden tekijänä tulevienkin sukupolvien keskuudessa. Tarkoitustensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, retkiä, kotiseutujuhlia, toimeenpanee viranomaisten luvalla keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka on Virolahdella syntynyt tai muista syistä pitää sitä kotiseutunaan. Yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan yksimielisellä päätöksellä kutsua ansioituneita, yhdistyksen toimintaa tukevia jäseniä kunniajäseniksi. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 - 5 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Yhdistyksen kokouksiin voidaan hallituksen tai yhdistyksen päätöksellä osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla koko- uksen aikana tai ennen kokousta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Toiminnastaan hallituksen on annettava ainakin kerran vuodessa toimintakertomus yhdistyksen kokoukselle.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeis- tään seitsemän(7) päivää ennen kokousta joko kirjeellä, sähköpostilla tai yhdistyksen internet sivuilla. Myöskin sanomalehdissä, jotka yhdistyksen vuosikokous päättää.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun 1.päivää. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin mainita se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 8. Päätetään jäsenmaksujen suuruus.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä; valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan alkaneeksi tilivuodeksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat johonkin yhdistyksen lähellä olevaan toimintaan purkamiskokousten määräämällä tavalla. Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?